Algemene voorwaarden

Velocity Fietskoeriers algemene bedrijfsvoorwaarden versie 19.12

Op al onze offertes, overeenkomsten en/of feitelijke prestaties zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Velocity Fietskoeriers algemene bedrijfsvoorwaarden versie 19.12”. Velocity Fietskoeriers (nader te noemen ‘vervoerder’) heeft het recht om de voorwaarden eenzijdig te wijzigen en verwijst naar de meest recente versie op haar website www.velocity.nl

 

Artikel 1: Definities

1.1 Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van Velocity Fietskoeriers.
1.2 Ontvanger: geadresseerde of (mede)bewoner dan wel ondergeschikte werkzaam op het afleveradres aan wie de koerier de zending dient af te leveren. Het kan ook om de opdrachtgever gaan.
1.3 Zending: een zaak of geheel van zaken dat gelijktijdig van de opdrachtgever naar de ontvanger wordt vervoerd.
1.4 Koerier: degene die zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden een zending te vervoeren en aan de ontvanger af te leveren, waarbij hij het overeengekomen aflevertijdstip dan wel de overeengekomen aflevertermijn in acht neemt.
1.5 Overmacht: omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Velocity Fietskoeriers liggen (bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden of een ongeval).

Artikel 2: Geldigheid

2.1 Op al onze offertes en overeenkomsten is de meest recente versie van “Velocity Fietskoeriers algemene bedrijfsvoorwaarden” van toepassing.
2.2 Indien de opdrachtgever wenst af te wijken van de algemene voorwaarden, dient opdrachtgever een duidelijk voorstel daartoe schriftelijk in te dienen. Acceptatie van een dergelijk wijzigingsvoorstel kan enkel schriftelijk plaatsvinden.
2.3 Vervoerder is niet gebonden aan mondelinge toezeggingen en/of afspraken totdat deze schriftelijk zijn bevestigd.
2.4 Algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op de overeengekomen afspraken tussen vervoerder en opdrachtgever.

Artikel 3: Offertes

3.1 Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Indien er geen termijn vermeld staat is de offerte 30 dagen geldig.
3.2 Met de offerte ontvangt de opdrachtgever de meest recente versie van de geldende algemene voorwaarden.
3.3 Na aanvaarding van de offerte is er sprake van een rechtsgeldige overeenkomst.
3.4 Aanvaarding van de offerte dient altijd schriftelijk te geschieden.
3.5 Met het aanvaarden van de offerte verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
3.6 Druk- en zetfouten voorbehouden.

Artikel 4: Duur overeenkomst

4.1 Voor elke overeenkomst zonder specifieke einddatum geldt dat deze wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
4.2 Tussentijdse opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 5: Vervoersvoorwaarden

5.1 Met betrekking tot het vervoer van goederen zijn van toepassing: de Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam (zie bijlage 1). Met uitzondering van Artikel 6 – Arbitrage. Dit Artikel is niet van toepassing.
Aanvullend op bovenstaande Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten geldt:
5.2 Indien gegevens, waaronder die met betrekking tot de vrachtbrief, langs elektronische weg worden uitgewisseld, zullen partijen in geval van onderlinge geschillen de toelaatbaarheid van elektronische berichten als bewijsmiddel niet betwisten.
5.3 Elektronische berichten hebben dezelfde bewijskracht als geschriften, tenzij deze berichten niet op het tussen partijen overeengekomen formaat en niveau van beveiliging alsmede niet op de overeengekomen wijze zijn verzonden, opgeslagen en geregistreerd.
5.4 Elke koerier beschikt over rij-opdrachtbonnen/vrachtbrieven, doch gebruik ervan is niet verplicht. Mocht opdrachtgever geen bon invullen dan is het vervoer en afgifte van zending (eventueel met handtekening voor ontvangst) voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Op alle koeriersdiensten van vervoerder zijn de Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten van toepassing (zie bijlage 2). Aansprakelijkheid en vergoeding in geval van schade aan, of vermissing van, de zending tijdens eigen koeriersdiensten van vervoerder worden vastgesteld o.b.v. deze voorwaarden.
6.2 De aansprakelijkheid van vervoerder vervalt op het moment van afleveren van de zending bij de geadresseerde of op het moment van overdracht van de zending aan een partner vervoerder/verwerker.
6.3 Vanaf het moment van de overdracht gaat de aansprakelijkheid over naar desbetreffende partner van vervoerder.
6.4 Om in aanmerking te komen voor vergoeding in geval van schade aan, of vermissing van, de zending dient opdrachtgever contact op te nemen met de betreffende partner vervoerder/verwerker. Hiervoor gelden de voorwaarden van desbetreffende partner vervoerder/verwerker.

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

7.1 Met betrekking tot alle transacties zijn van toepassing: de laatst gedeponeerde versie van Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 1 oktober 1993, aktenr. 238 (zie bijlage 2).
Aanvullend op bovenstaande betalingsvoorwaarden geldt:
7.2 Indien de debiteur in verzuim is zullen na de 2de herinnering ook administratiekosten à €10,00 in rekening worden gebracht.
7.3 Naast de gevallen omschreven in de wet kan een overeenkomst door zowel vervoerder, als opdrachtgever in de volgende gevallen tussentijds en met onmiddellijke ingang worden beëindigd:
• in geval van (aanvraag van) faillissement (van vervoerder, dan wel opdrachtgever), in geval van (aanvraag van) surséance van betaling van één der partijen of in geval van schuldsanering van de opdrachtgever.
• indien opdrachtgever of de derde voor wiens rekening en risico en onder wiens verantwoordelijkheid de handeling wordt uitgevoerd, jegens vervoerder in gebreke is in de nakoming van op hem rustende betalingsverplichtingen.

Artikel 8: Tarieven

8.1 De gehanteerde tarieven zijn schriftelijk vastgelegd in de overeenkomst tussen vervoerder en opdrachtgever.
8.2 Actuele tarieven staan vermeld op de website www.velocity.nl
8.3 Alle vermelde tarieven in de overeenkomst, deze algemene voorwaarden, alsmede op onze website en diverse promotiemiddelen zijn exclusief BTW.
8.4 Vervoerder is gerechtigd stilzwijgend jaarlijks per 1 januari haar tarieven aan te passen. Deze prijsindexatie baseert vervoerder op een combinatie van 1) vergelijkbare indexaties van haar inkooppartners, 2) ontwikkelingen in de markt en 3) kostenontwikkelingen in het wegvervoer, die jaarlijks voor branche-organisaties worden vertaald in indexatiecijfers zoals de NEA/Panteia index voor fijnmazige distributie en de CBS Dienstenprijsindex (DPI) voor Andere post- en koeriersdiensten (CPA 53.2) reeks 2015=100).
8.5 Voor de frankeertarieven geldt dat vervoerder deze jaarlijks indexeert op basis van de tariefruimte die de ACM stelt voor de Universele Postdiensten.
8.6 Prijsveranderingen en facturen worden door de debiteur geaccepteerd en akkoord bevonden wanneer er niet binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bezwaar is ingediend.
8.7 Druk- en zetfouten voorbehouden.

Artikel 9: Algemene verwerkersbepalingen

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn de Algemene Verwerkersbepalingen AVG van toepassing (zie bijlage 3).

Artikel 10: Servicevoorwaarden post(bus)service

10.1 De post(bus)service is een maandelijks abonnement met een vast tarief per maand. Wanneer opdrachtgever aangeeft geen gebruik te willen maken van de service op specifieke dagen (bv. door sluiting en/of vakantie) worden deze dagen niet in mindering gebracht op het overeengekomen maandbedrag.
10.2 Wanneer uw ingaande post het volume van 2 A4-dozen (22x27x31cm) of 1 volle postzak overstijgt brengen wij een volumetoeslag in rekening.
10.3 Wanneer uw uitgaande post het volume van 2 A4-dozen (22x27x31cm) of 1 volle postzak overstijgt brengen wij een volumetoeslag in rekening.

Artikel 11: Overige bepalingen

11.1 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Een mogelijk geschil dat tussen vervoerder en opdrachtgever moge ontstaan in verband met de ‘Velocity Fietskoeriers algemene bedrijfsvoorwaarden’ zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin vervoerder is gevestigd.

Bijlagen

Bijlage 1: De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten
Bijlage 2: Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden Bijlage 3: Algemene verwerkersbepalingen AVG
Bijlage 1 De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. AVC : Algemene Vervoercondities 2002 zoals laatstelijk vastgesteld door de SVA /Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
2. CMR : Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève 1956), zoals aangevuld door het protocol van 1978.
3. Koerier: degene die zich jegens de afzender heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te vervoeren en aan de geadresseerde af te leveren, waarbij het aflevertijdstip dan wel de aflevertermijn waarop de zending in ieder geval moet worden afgeleverd, bij de opdracht wordt overeengekomen.
4. Zending: een zaak dan wel het geheel van zaken dat gelijktijdig vervoerd wordt en bestemd is voor één ontvanger.
5. Afzender: de contractuele wederpartij van de koerier.
6. Ontvanger: geadresseerde of (mede)bewoner dan wel ondergeschikte werkzaam op het afleveradres aan wie de koerier de zending dient af te leveren.
7. Overmacht: omstandigheden, voor zover een zorgvuldig koerier deze niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een koerier de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 2 – Werkingssfeer

1. Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast deze voorwaarden de AVC van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.
2. Op grensoverschrijdende koeriersdiensten is van toepassing het CMR, alsmede de met het CMR niet strijdige bepalingen genoemd in lid 1 van dit artikel.

Artikel 3 – Verplichtingen van de koerier

1. De koerier is verplicht de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te nemen.
2. Indien de koerier niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft de afzender het recht, onverminderd zijn recht schadevergoeding te vorderen, de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.
3. De koerier is verplicht de zending uiterlijk op het overeengekomen tijdstip dan wel binnen de overeengekomen termijn af te leveren aan de ontvanger.
4. De artikelen 9 lid 3 en 13 lid 3 AVC inzake vertraging zijn niet van toepassing.

Artikel 4 – Verplichting van de afzender

De afzender is verplicht ter voldoening aan douane en andere formaliteiten, welke vóór de aflevering van de zending moeten worden vervuld, de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen en ter beschikking van de koerier te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid van de koerier

Zending beschadigd doch inhoud nog bruikbaar
1. Indien de door de koerier ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de schade aan de zending zelve te vergoeden tot maximaal € 454 per zending.
Zending beschadigd en inhoud niet meer bruikbaar of zending manco
2. Indien de door de koerier ontvangen zending niet ter bestemming wordt afgeleverd of niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, ten gevolge waarvan de inhoud van de zending niet meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden:
a. voor de schade aan de zending zelve maximaal € 454 per zending;
b. voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden van de zending voor het doel waarvoor het was bestemd, maximaal tweemaal de vracht. Tevens is de overeengekomen vracht niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.

Vertraging
3. Indien de zending wordt afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip dan wel na afloop van de overeengekomen termijn is, behoudens overmacht, de overeengekomen vracht niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd. Indien de afzender en/of de geadresseerde ten gevolge daarvan schade, niet zijnde schade aan de zending, heeft geleden, is de koerier gehouden die schade te vergoeden tot een maximum van tweemaal de overeengekomen vracht. Indien de zending tevens beschadigd is, is de koerier behoudens overmacht bovendien aansprakelijk voor de schade aan de zending zelve tot maximaal € 454 per zending.
4. De last, zijn schade te bewijzen, rust op de afzender en/of geadresseerde.
5. Bij de toepassing van lid 3 van dit artikel komt de koerier een beroep op overmacht niet toe bij:
a. lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van de bestuurder van het voertuig
b.de ondeugdelijkheid en ongeschiktheid van het voertuig en het materiaal waarvan de koerier zich bedient
c. voorzienbare verkeerscongestie en/of verkeersdichtheid.
6. Bij grensoverschrijdend vervoer is artikel 5 van deze voorwaarden niet van toepassing.

Toelichting
Artikel 5 van deze voorwaarden vermeerdert de aansprakelijkheid van de koerier ten opzichte van zijn aansprakelijkheid neergelegd in Artikel 8: 1095 Burgerlijk Wetboek. Op grond van artikel 8: 1102 Burgerlijk Wetboek is deze vermeerdering van aansprakelijkheid nietig tenzij artikel 5 van deze voorwaarden in een afzonderlijk geschrift, dat de vervoerovereenkomst bevat, wordt vastgelegd. Dat afzonderlijk geschrift bij uitstek is de vrachtbrief. Op de koeriersvrachtbrief is naast de verwijzingsclausule naar deze voorwaarden, de tekst van artikel 5 letterlijk overgenomen.

Artikel 6 – Arbitrage

Alle geschillen die tussen partijen ontstaan met betrekking tot de onderhavige overeenkomst kunnen worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Reglement van de Stichting Arbitrage voor Logistiek, gevestigd te ’s-Gravenhage.

Bijlage 2 Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 1 – Betaling

1. De vracht en verdere op de goederen drukkende kosten zijn bij gefrankeerde zending opeisbaar op het moment dat de afzender/opdrachtgever de vrachtbrief aan de vervoerder overhandigt, dan wel op het ogenblik dat de vervoerder de opdracht aanvaardt.
2. Indien ongefrankeerde zending is overeengekomen, is de geadresseerde bij inontvangstneming van de goederen verplicht de vracht, het uit anderen hoofde ter zake van het vervoer verschuldigde en verdere op de goederen drukkende kosten te betalen; indien hij deze op eerste aanmaning niet voldeed, is de afzender/opdrachtgever hoofdelijk met hem tot betaling verplicht.
3. Indien de vervoerder – anders dan bij ongefrankeerde zending – op verzoek van de afzender-/ opdrachtgever de vracht, het uit anderen hoofde ter zake van het vervoer verschuldigde en verdere op de goederen drukkende kosten met betrekking tot het verrichte transport in rekening brengt bij de geadresseerde of een derde, blijft de afzender/opdrachtgever tot betaling van deze bedragen verplicht indien de geadresseerde of de derde deze op eerste aanmaning niet voldeed.
4. Indien de vervoerder een factuur zendt, is de debiteur verplicht deze binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
5. Facturen worden geacht door de debiteur te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien niet binnen acht dagen na factuurdatum de vervoerder een schriftelijk bezwaar heeft bereikt.
6. Indien de debiteur in verzuim is, is hij verplicht naast de hoofdsom de wettelijke rente te betalen.
7. Eventuele betalingen zullen vooreerst in mindering strekken op de vervallen rente en vervolgens op de hoofdsom.

Artikel 2 – Competentie

De afzender/opdrachtgever is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, welke de vervoeder krachtens enige met hem gesloten overeenkomst in rekening brengt, tenzij de vervoerder de vordering schriftelijk heeft erkend.

Artikel 3 – Incasso

1. De vervoeder is gerechtigd om alle noodzakelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso aan degene die gehouden is tot betaling in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van de hoofdsom, zijn eerst verschuldigd vanaf het moment dat de debiteur in verzuim is en de vordering uit handen is gegeven.
2. Voor de omvang van de buitengerechtelijke kosten geldt de declaratie van de betreffende advocaat, deurwaarder of incassobureau als bewijs.

Artikel 4 – Retentierecht

1. De vervoerder heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op goederen en documenten, die hij in verband met de vervoerovereenkomst onder zich heeft. Dit recht komt hem echter niet toe jegens een derde, indien hij op het tijdstip dat hij de goederen ten vervoer ontving, reden had te twijfelen aan de bevoegdheid van de afzender/opdrachtgever jegens die derde de goederen ten vervoer ter beschikking te stellen.
2. Tegenover de afzender/opdrachtgever of de ontvanger/geadresseerde kan de vervoerder het recht van retentie uitoefenen op goederen, gelden en documenten voor hetgeen hem verschuldigd is
of zal worden terzake van het vervoer van de goederen.
3. Hij kan dit recht tevens uitoefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de goederen drukt.
4. De vervoerder kan het in de leden 2 en 3 toegekende recht van retentie eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de afzender/opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande vervoerovereenkomsten.
5. Zolang de goederen niet op de plaats van bestemming zijn aangekomen, heeft de vervoerder het recht om van de afzender/opdrachtgever te vorderen, dat zekerheid gesteld wordt voor de vracht en alle vorderingen die hij ten laste van de afzender/opdrachtgever heeft of zal krijgen en heeft hij het recht het vertrek van het vervoermiddel uit te stellen, dan wel eenmaal aangevangen vervoer op te schorten zolang niet aan zijn vordering tot het stellen van zekerheid is voldaan.
6. De vervoerder is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die uit een uitstel of opschorting als hierboven bedoeld, voortvloeit.

Artikel 5 – Pandrecht

1. Alle goederen, documenten en gelden, welke de vervoerder uit welken hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, strekken hem tot onderpand voor alle vorderingen, welke hij ten laste van de afzender/opdrachtgever of van de eigenaar heeft of mocht krijgen.
2. Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand in het openbaar dan wel door middel van onderhandse verkoop, indien hieromtrent overeenstemming is bereikt nadat de bevoegdheid tot verkoop is ontstaan.

Artikel 6 – Vervangende zekerheid/uitstel van betaling

1. De schuldenaar kan zich nimmer tegenover de vervoerder beroepen op hem ten aanzien van vorige opdrachten al dan niet uitdrukkelijk verleend uitstel van betaling, hetwelk de termijn van 14 dagen overschreed.
2. Indien de afzender/opdrachtgever, dan wel een derde namens de afzender/opdrachtgever een onherroepelijke, door de vervoerder geaccepteerde bankgarantie stelt voor de in lid 5 van artikel 4 (opschorting) en lid 1 van artikel 5 (pand) bedoelde vorderingen, komen alle rechten die de vervoerder heeft volgens het bepaalde in artikel 4 (retentie en opschorting) en artikel 5 (pand) te vervallen.

Artikel 7 – Adreswijzigingen

1. De afzender/opdrachtgever is verplicht de vervoerder op de hoogte te houden van het adres, waarop hij bereikbaar is.
2. Eventuele schaden, welke het gevolg zijn van het niet-nakomen door de afzender/opdrachtgever van de verplichting uit lid 1, komen nimmer ten laste van de vervoerder.

Artikel 8

Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als de ‘Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden’.

Bijlage 3 Algemene verwerkersbepalingen AVG

Artikel 1 – Definities

1. Verwerker: Velocity Fietskoeriers
2. Verwerkingsverantwoordelijke: De (contractuele) wederpartij van Verwerker 3. Partijen: Wederpartij en Verwerkingsverantwoordelijke
4. Partij: Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke afzonderlijk
5. AVG: Algemene verordening gegevensbescherming

Artikel 2 – Doeleinden van verwerking

1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Algemene verwerkersbepalingen AVG in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken.
Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het afhandelen van bestellingen en betalingen voor producten of diensten van Verwerkingsverantwoordelijke, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
2. De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt zijn NAW-gegevens, telefoonnummer en E-mailadres van (personeel van) Verwerkingsverantwoordelijke en van klanten van Verwerkingsverantwoordelijke.
3. Verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerker is vastgesteld. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Algemene verwerkersbepalingen AVG zijn genoemd.
4. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

Artikel 3 – Verdeling van verantwoordelijkheid

1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
2. De toegestane verwerkingen zullen door Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde omgeving.
3. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Algemene verwerkersbepalingen AVG, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of andere doeleinden, is Verwerker niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Verwerkingsverantwoordelijke.
4. Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Algemene verwerkersbepalingen AVG, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 4 – Verplichtingen Verwerker

1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen, zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door Verwerker vanuit diens rol.
2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Algemene verwerkersbepalingen AVG.
3. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
4. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.
5. De verplichtingen van Verwerker die uit deze Algemene verwerkersbepalingen AVG voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

Artikel 5 – Doorgifte van persoonsgegevens

1. Verwerker verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie (EU). Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker daarnaast, indien van toepassing, toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.
2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, melden om welk land of welke landen het gaat.

Artikel 6 – Inschakelen van derden of subverwerkers

1. Verwerkingsverantwoordelijke verleent Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen, met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.
2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van de subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend. Wanneer Verwerkingsverantwoordelijke bezwaar maakt tegen een door Verwerker in te schakelen subverwerker, zullen Partijen in onderling overleg treden om tot een oplossing te komen.
3. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat subverwerkers schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten door deze subverwerkers en is bij fouten van deze subverwerkers zelf jegens Verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk voor alle schade alsof hij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 7 – Beveiliging

1. Verwerker zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens).
2. Verwerker heeft ten minste de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
a. logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden;
b .organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
c. beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie; d. geheimhoudingsplicht medewerkers en ingeschakelde derden.
3. Verwerker zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
4. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien hij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.
5. Verwerker bereid is de verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de AVG na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 8 – Meldplicht datalekken

1. In het geval van een beveiligingslek en/of datalek, waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens, zal Verwerker zich naar beste kunnen inspannen om Verwerkingsverantwoordelijke daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen 48 uur te informeren naar aanleiding waarvan Verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
2. Verwerkingsverantwoordelijke zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Verwerker meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.
3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede: a. wat de (vermeende) oorzaak is van het datalek;
b. wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
c. wat de (voorgestelde) oplossing is;
d. contactgegevens voor de opvolging van de melding;
e. wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Verwerkingsverantwoordelijke, toezichthouder).

Artikel 9 – Afhandeling verzoeken van betrokkenen

1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke de noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek. Indien blijkt dat de Verwerkingsverantwoordelijke hulp nodig heeft van Verwerker voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, dan kan Verwerker hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 10 – Geheimhouding en vertrouwelijkheid

1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Algemene verwerkersbepalingen AVG, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
a. voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen;
b. indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Algemene verwerkersbepalingen AVG;
c. indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 11 – Audit

1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht een audit uit te voeren of laten voeren door een deskundige onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van naleving van alle punten uit deze Algemene verwerkersbepalingen AVG, en alles wat daar direct verband mee houdt.
2. Deze audit vindt uitsluitend plaats nadat Verwerkingsverantwoordelijke de bij Verwerker aanwezige soortgelijke relevante auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Verwerker aanwezige soortgelijke
auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Algemene verwerkersbepalingen AVG door Verwerker. De door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit vindt twee weken na voorgaande aankondiging door Verwerkingsverantwoordelijke, maximaal eens per kalenderjaar plaats.
3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.
4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld. Naar aanleiding daarvan zullen wijzigingen al dan niet worden doorgevoerd in de beveiliging door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
5. Alle kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen, waaronder ook de (interne) kosten die Verwerker maakt, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren derde altijd door Verwerkingsverantwoordelijke altijd worden gedragen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Partijen voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Algemene verwerkersbepalingen AVG, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, wordt beperkt tot het factuurbedrag en beperkt tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Verwerkingsverantwoordelijke de schade zo spoedig mogelijk na het bekend worden daarmee schriftelijk en aangetekend bij Verwerker meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke vervalt door het enkele verloop van drie maanden nadat Verwerkingsverantwoordelijke bekend is geworden met het feit dat hij schade heeft geleden.
3. Verwerker is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade van Verwerkingsverantwoordelijke als gevolg van een boete opgelegd door een van de nationale toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, onder andere in het kader van wettelijke meldplichten.

Artikel 13 – Duur en beëindiging

1. Deze Algemene verwerkersbepalingen AVG is van kracht voor de duur zoals bepaald in de overeenkomst, schriftelijk dan wel mondelijk, tussen Partijen, en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
2. Zodra de overeenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker de mogelijkheid geven alle persoonsgegevens die bij hem aanwezig zijn in te downloaden of te exporteren aan Verwerkingsverantwoordelijke, en daarna deze en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.
3. Partijen mogen deze Algemene verwerkersbepalingen AVG alleen wijzigen met wederzijds schriftelijke instemming.

Artikel 14 – Overige bepalingen

1. De Algemene verwerkersbepalingen AVG en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen, die tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Algemene verwerkersbepalingen AVG zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verwerker is gevestigd.
3. Logs en gedane metingen door Verwerker gelden als dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Verwerkingsverantwoordelijke.